จำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,11511,5932,254-16,962
น้อยกว่า 2 ปี-----
2 ปี-----
3 ปี35---35
4 ปี544---544
5 ปี1,499---1,499
6 ปี1,033548--1,581
7 ปี31,686--1,689
8 ปี11,905--1,906
9 ปี-1,894--1,894
10 ปี-2,085--2,085
11 ปี-2,003--2,003
12 ปี-1,436187-1,623
13 ปี-29761-790
14 ปี-7734-741
15 ปี--542-542
16 ปี--29-29
17 ปี-----
18 ปี-----
19 ปี--1-1
20 ปี-----
20 ปีขึ้นไป-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด90305116-511
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี1---1
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี15---15
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี40---40
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี3413--47
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-49--49
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-50--50
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-47--47
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-57--57
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-53--53
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-3311-44
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-340-43
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี--36-36
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี--28-28
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี--1-1
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3479--113
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี6---6
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี17---17
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี11---11
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-11--11
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-12--12
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-7--7
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-16--16
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-17--17
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-16--16
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด446851-163
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี3---3
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี20---20
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี15---15
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี6---6
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-11--11
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-12--12
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-12--12
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-14--14
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-11--11
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-85-13
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี--22-22
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี--13-13
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี--10-10
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี--1-1
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด4181--122
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี6---6
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี14---14
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี8---8
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี134--17
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-8--8
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-11--11
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-11--11
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-17--17
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-19--19
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-11--11
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด4788--135
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี10---10
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี23---23
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี145--19
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-16--16
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-16--16
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-18--18
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-10--10
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-17--17
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-6--6
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2394--117
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี8---8
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี9---9
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี55--10
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-10--10
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี122--23
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-14--14
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-11--11
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-18--18
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-14--14
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด35180117-332
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี1---1
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี24---24
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี1014--24
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-22--22
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-31--31
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-29--29
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-33--33
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-23--23
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-284-32
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี--37-37
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี--44-44
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี--31-31
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี--1-1
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2021294-326
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี3---3
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี9---9
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี815--23
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-26--26
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-44--44
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-37--37
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-35--35
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-33--33
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-211-22
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-133-34
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี--30-30
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี--28-28
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี--2-2
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2151--72
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี5---5
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี4---4
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี7---7
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี53--8
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-4--4
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-4--4
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-10--10
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-5--5
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-20--20
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-5--5
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด417--21
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี3---3
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี13--4
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-4--4
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-1--1
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-3--3
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-1--1
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-5--5
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2462--86
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี2---2
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี15---15
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี76--13
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-8--8
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-14--14
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-10--10
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-11--11
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-6--6
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-7--7
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด51141104-296
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี5---5
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี26---26
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี2010--30
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-8--8
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-25--25
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-19--19
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-30--30
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-27--27
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-2216-38
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี--33-33
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี--30-30
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี--22-22
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี--3-3
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1992--111
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี8---8
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี6---6
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี54--9
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-21--21
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-15--15
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-15--15
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-13--13
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-13--13
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-11--11
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2161--82
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี3---3
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี15---15
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี34--7
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-9--9
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-9--9
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-15--15
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-14--14
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-5--5
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-5--5
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด47172--219
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี8---8
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี23---23
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี165--21
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-28--28
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-29--29
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-35--35
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-31--31
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-27--27
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-17--17
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1342--55
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี1---1
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี9---9
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี3---3
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-10--10
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-6--6
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-12--12
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-8--8
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-6--6
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด9030184-475
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี21---21
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี40---40
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี2914--43
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-45--45
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-42--42
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-59--59
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-59--59
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-48--48
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-3215-47
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-224-26
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี--26-26
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี--19-19
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด24119--143
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี7---7
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี10---10
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี712--19
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-20--20
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-15--15
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-18--18
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-14--14
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-28--28
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-12--12
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด15113--128
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี3---3
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี8---8
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี48--12
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-18--18
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-13--13
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-14--14
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-29--29
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-25--25
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-6--6
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1136--47
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี3---3
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี4---4
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี42--6
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-4--4
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-5--5
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-4--4
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-11--11
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-8--8
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-2--2
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด18221119-358
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี1---1
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี9---9
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี810--18
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-28--28
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-42--42
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-33--33
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-37--37
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-53--53
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-1812-30
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี--51-51
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี--38-38
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี--18-18
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด39106--145
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี5---5
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี22---22
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี8---8
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี46--10
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-14--14
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-23--23
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-15--15
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-16--16
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-22--22
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-10--10
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด162928--1,090
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี5---5
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี37---37
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี79---79
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี4037--77
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี1123--124
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-152--152
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-145--145
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-171--171
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-183--183
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-114--114
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-2--2
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-1--1
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด23117--140
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี4---4
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี11---11
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี84--12
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-11--11
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-24--24
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-17--17
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-22--22
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-23--23
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-16--16
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด58143--201
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี7---7
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี37---37
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี149--23
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-15--15
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-23--23
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-26--26
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-20--20
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-28--28
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-22--22
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3217171-274
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี6---6
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี14---14
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี1210--22
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-24--24
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-25--25
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-21--21
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-40--40
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-26--26
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-24--24
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี--23-23
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-123-24
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี--22-22
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี--3-3
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด4312638-207
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี8---8
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี18---18
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี178--25
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-17--17
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-21--21
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-24--24
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-21--21
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-19--19
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-162-18
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี--9-9
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี--10-10
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี--17-17
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด4012643-209
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี21---21
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี191--20
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-22--22
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-26--26
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-18--18
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-20--20
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-21--21
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-181-19
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี--13-13
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี--13-13
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี--16-16
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด35150--185
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี19---19
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี16---16
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-27--27
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-26--26
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-24--24
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-27--27
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-19--19
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-27--27
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1988--107
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี3---3
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี11---11
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี53--8
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-10--10
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-16--16
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-10--10
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-19--19
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-17--17
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-13--13
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1563--78
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี2---2
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี10---10
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี3---3
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-11--11
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-10--10
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-15--15
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-9--9
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-4--4
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-13--13
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-1--1
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1044--54
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี2---2
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี6---6
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี22--4
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-8--8
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-4--4
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-7--7
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-9--9
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-8--8
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-6--6
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1765--82
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี2---2
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี7---7
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี84--12
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-10--10
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-14--14
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-12--12
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-8--8
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-7--7
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-9--9
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-1--1
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1033--43
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี6---6
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี42--6
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-6--6
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-3--3
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-5--5
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-3--3
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-7--7
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-7--7
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด823--31
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี4---4
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี1---1
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี33--6
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-4--4
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-2--2
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-3--3
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-6--6
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-3--3
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-1--1
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-1--1
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด61149--210
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี6---6
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี17---17
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี15---15
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี239--32
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-17--17
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-20--20
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-33--33
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-21--21
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-32--32
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-16--16
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-1--1
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด23108--131
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี1---1
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี14---14
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี87--15
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-22--22
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-13--13
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-20--20
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-21--21
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-19--19
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-6--6
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3150--81
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี7---7
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี17---17
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี72--9
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-12--12
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-12--12
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-9--9
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-9--9
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-4--4
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-2--2
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด769--76
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี1---1
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี4---4
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี24--6
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-8--8
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-11--11
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-16--16
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-10--10
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-15--15
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-5--5
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3210531-168
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี6---6
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี11---11
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี154--19
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-14--14
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-16--16
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-26--26
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-23--23
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-10--10
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-122-14
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี--11-11
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี--11-11
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี--7-7
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1147--58
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี3---3
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี6---6
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี21--3
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-4--4
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-5--5
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-10--10
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-14--14
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-6--6
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-7--7
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด628--34
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี2---2
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี42--6
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-7--7
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-4--4
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-3--3
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-3--3
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-6--6
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-3--3
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3610767-210
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี5---5
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี16---16
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี153--18
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-19--19
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-22--22
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-17--17
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-15--15
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-17--17
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-148-22
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี--27-27
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี--20-20
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี--12-12
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1548--63
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี2---2
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี7---7
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี65--11
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-8--8
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-5--5
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-5--5
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-10--10
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-10--10
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-5--5
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด215843-122
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี3---3
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี8---8
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี10---10
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-7--7
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-9--9
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-14--14
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-10--10
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-9--9
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-94-13
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี--15-15
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี--15-15
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี--8-8
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี--1-1
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด278659-172
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี16---16
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี11---11
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-8--8
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-13--13
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-16--16
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-19--19
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-13--13
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-172-19
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี--17-17
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี--24-24
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี--15-15
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี--1-1
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด830--38
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี1---1
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี6---6
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี12--3
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-5--5
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-8--8
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-5--5
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-3--3
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-5--5
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-2--2
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด59148--207
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี12---12
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี28---28
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี194--23
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-25--25
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-23--23
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-26--26
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-23--23
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-22--22
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-24--24
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-1--1
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1572--87
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี3---3
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี7---7
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี53--8
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-5--5
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-15--15
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-10--10
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-18--18
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-9--9
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-12--12
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด23108--131
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี3---3
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี13---13
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี77--14
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-18--18
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-19--19
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-15--15
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-19--19
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-19--19
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-11--11
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด289657-181
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี5---5
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี13---13
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี105--15
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-14--14
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-23--23
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-19--19
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-11--11
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-14--14
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-96-15
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-126-27
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี--12-12
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี--13-13
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด358323-141
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี7---7
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี16---16
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี124--16
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-14--14
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-20--20
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-10--10
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-14--14
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-15--15
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-64-10
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี--6-6
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี--13-13
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3374--107
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี17---17
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี16---16
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-11--11
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-11--11
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-18--18
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-8--8
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-12--12
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-14--14
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด4514061-246
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี3---3
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี24---24
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี186--24
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-20--20
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-21--21
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-23--23
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-28--28
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-31--31
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-117-18
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี--21-21
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี--21-21
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี--11-11
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี--1-1
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด5418383-320
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี16---16
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี22---22
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี168--24
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-27--27
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-37--37
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-30--30
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-29--29
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-32--32
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-1913-32
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-122-23
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี--31-31
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี--17-17
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด55203113-371
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี5---5
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี35---35
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี1517--32
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-20--20
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-36--36
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-27--27
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-37--37
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-37--37
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-2815-43
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี--36-36
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-131-32
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี--29-29
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี--2-2
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1566--81
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี1---1
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี8---8
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี64--10
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-8--8
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-9--9
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-13--13
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-12--12
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-14--14
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-6--6
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด7017270-312
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี4---4
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี17---17
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี28---28
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี2110--31
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-31--31
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-31--31
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-30--30
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-27--27
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-27--27
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-157-22
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-122-23
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี--21-21
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี--19-19
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี--1-1
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2210527-154
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี3---3
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี13---13
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี68--14
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-24--24
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-22--22
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-11--11
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-15--15
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-14--14
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-113-14
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี--9-9
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี--9-9
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี--5-5
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี--1-1
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3887--125
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี9---9
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี16---16
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี135--18
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-14--14
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-22--22
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-9--9
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-11--11
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-17--17
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-9--9
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1159--70
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี1---1
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี7---7
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี33--6
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-7--7
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-14--14
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-6--6
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-14--14
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-8--8
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-7--7
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3115975-265
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี3---3
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี16---16
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี114--15
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี123--24
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-33--33
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-25--25
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-26--26
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-22--22
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-261-27
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี--27-27
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี--24-24
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี--23-23
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1277--89
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี6---6
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี65--11
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-12--12
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-7--7
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-14--14
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-15--15
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-17--17
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-6--6
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-1--1
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด59213104-376
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี4---4
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี34---34
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี2013--33
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี131--32
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-39--39
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-27--27
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-40--40
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-38--38
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-2310-33
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-236-38
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี--30-30
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี--28-28
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด164559262-985
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี24---24
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี72---72
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี6827--95
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-81--81
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-77--77
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-92--92
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-111--111
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-95--95
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-7119-90
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-5101-106
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี--82-82
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี--55-55
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี--5-5
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1971--90
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี4---4
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี9---9
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี64--10
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-12--12
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-9--9
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-14--14
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-9--9
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-10--10
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-13--13
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3311956-208
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี7---7
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี16---16
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี1011--21
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-17--17
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-20--20
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-15--15
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-21--21
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-19--19
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-161-17
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี--12-12
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี--28-28
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี--12-12
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี--3-3
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2496--120
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี4---4
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี12---12
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี86--14
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-10--10
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-16--16
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-11--11
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-24--24
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-19--19
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-10--10
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด245531-110
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี2---2
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี9---9
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี131--14
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-5--5
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-10--10
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-8--8
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-13--13
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-8--8
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-93-12
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี--7-7
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-115-16
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี--6-6
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1034--44
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี2---2
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี5---5
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี31--4
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-6--6
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-3--3
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-5--5
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-5--5
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-4--4
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-9--9
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-1--1
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1257--69
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี2---2
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี8---8
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี24--6
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-8--8
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-11--11
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-11--11
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-6--6
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-11--11
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-6--6
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2045--65
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี3---3
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี11---11
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี62--8
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-12--12
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-6--6
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-6--6
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-7--7
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-5--5
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-7--7
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด4414666-256
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี7---7
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี24---24
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี135--18
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-19--19
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-23--23
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-30--30
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-25--25
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-19--19
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-25--25
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี--15-15
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี--33-33
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี--18-18
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด285920-107
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี10---10
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี13---13
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี56--11
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-9--9
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-15--15
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-7--7
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-12--12
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-3--3
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-62-8
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี--9-9
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-15-6
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี--4-4
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด33114--147
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี11---11
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี13---13
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี97--16
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-17--17
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-20--20
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-20--20
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-22--22
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-19--19
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-9--9
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2042--62
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี3---3
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี8---8
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี91--10
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-6--6
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-7--7
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-5--5
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-6--6
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-9--9
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-8--8
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด62379--441
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี9---9
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี27---27
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี2616--42
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-69--69
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-57--57
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-68--68
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-61--61
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-59--59
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-48--48
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-1--1
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1852--70
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี4---4
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี7---7
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี73--10
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-5--5
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-13--13
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-8--8
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-10--10
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-7--7
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-6--6
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด28121--149
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี4---4
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี14---14
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี109--19
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-15--15
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-16--16
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-19--19
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-31--31
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-19--19
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-12--12
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด412--16
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี2---2
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี1---1
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี1---1
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-1--1
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-4--4
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-2--2
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-4--4
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-1--1
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด115031-92
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี3---3
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี4---4
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี43--7
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-5--5
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-3--3
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-14--14
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-11--11
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-5--5
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-85-13
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี--8-8
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-112-13
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี--6-6
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1354--67
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี1---1
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี5---5
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี71--8
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-11--11
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-10--10
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-4--4
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-14--14
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-7--7
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-6--6
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-1--1
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1959--78
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี11---11
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี82--10
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-10--10
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-9--9
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-9--9
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-11--11
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-11--11
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-7--7
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด40115--155
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี3---3
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี28---28
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี91--10
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-17--17
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-24--24
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-14--14
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-23--23
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-20--20
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-16--16
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด632--38
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี4---4
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี2---2
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-5--5
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-3--3
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-5--5
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-3--3
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-6--6
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-10--10
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด42154--196
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี8---8
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี19---19
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี153--18
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-23--23
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-28--28
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-28--28
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-16--16
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-29--29
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-27--27
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3911763-219
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี3---3
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี22---22
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี144--18
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-20--20
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-16--16
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-26--26
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-22--22
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-19--19
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-103-13
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี--27-27
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี--15-15
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี--16-16
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี--2-2
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด29121--150
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี3---3
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี19---19
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี77--14
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-15--15
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-21--21
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-21--21
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-19--19
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-20--20
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-18--18
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2259--81
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี11---11
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี111--12
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-12--12
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-13--13
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-11--11
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-4--4
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-9--9
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-9--9
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด848--56
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี2---2
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี4---4
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี22--4
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-5--5
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-6--6
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-9--9
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-9--9
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-7--7
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-10--10
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1373--86
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี3---3
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี5---5
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี55--10
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-15--15
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-12--12
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-6--6
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-18--18
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-10--10
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-7--7
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด16152--168
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี2---2
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี7---7
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี75--12
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-16--16
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-14--14
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-26--26
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-32--32
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-31--31
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-28--28
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด178326-126
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี5---5
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี11---11
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี13--4
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-10--10
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-9--9
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-14--14
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-17--17
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-18--18
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-112-13
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-17-8
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี--6-6
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี--11-11
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2893--121
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี9---9
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี16---16
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี34--7
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-13--13
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-11--11
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-18--18
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-17--17
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-18--18
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-12--12
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด220--22
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี1---1
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี1---1
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-2--2
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-4--4
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-1--1
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-6--6
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-5--5
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-2--2
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด961--70
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี5---5
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี42--6
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-10--10
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-11--11
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-10--10
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-9--9
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-10--10
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-9--9
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด28109--137
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี2---2
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี11---11
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี1511--26
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-13--13
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-11--11
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-23--23
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-23--23
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-24--24
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-4--4
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด18111--129
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี10---10
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี8---8
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-17--17
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-12--12
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-12--12
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-24--24
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-25--25
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-21--21
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด325--28
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี1---1
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี21--3
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-2--2
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-3--3
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-5--5
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-6--6
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-4--4
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-4--4
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด34114--148
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี8---8
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี17---17
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี95--14
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-13--13
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-17--17
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-19--19
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-19--19
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-20--20
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-19--19
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-1--1
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-1--1
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด45182--227
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี11---11
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี18---18
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี167--23
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-30--30
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-33--33
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-29--29
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-32--32
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-33--33
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-18--18
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด4415249-245
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1น้อยกว่า 2 ปี-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 12 ปี-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 13 ปี-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 14 ปี3---3
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 15 ปี30---30
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 16 ปี117--18
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 17 ปี-33--33
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 18 ปี-21--21
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 19 ปี-18--18
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 110 ปี-31--31
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 111 ปี-23--23
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 112 ปี-193-22
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 113 ปี--15-15
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 114 ปี--13-13
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 115 ปี--16-16
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 116 ปี--2-2
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 117 ปี-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 118 ปี-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 119 ปี-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปี-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 120 ปีขึ้นไป-----


ถนนอุดร - เลย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Version.2022.2.KAOPUNHOT