จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

การเดินทาง ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.5582,050375-2,983
เดินเท้า339630-159
ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4001,245250-1,895
เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12570993-927
จักรยานยืมเรียน--2-2
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3211038-180
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-13-4
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ259421-140
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ71512-34
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน--2-2
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.143-8
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ142-7
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.920--29
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ920--29
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.17--8
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.314--17
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ314--17
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1712-20
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-1--1
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1612-19
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1515-30
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-11-2
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1211-23
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-23-5
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13--4
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13--4
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11437-52
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-2--2
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1237-49
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--5
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11--2
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1628--44
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1624--40
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1341--54
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1340--53
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.439119-153
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-5--5
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ427616-134
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1103-14
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-16--16
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-2--2
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-14--14
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.911--20
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า86--14
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11117-29
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-1--1
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1711-19
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-36-9
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2815--43
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2712--39
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13--4
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.92643--735
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า110--11
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ56232--288
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ35401--436
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.417--21
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-2--2
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ415--19
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--3
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.32278-67
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า195-15
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ261-9
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ29122-43
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1252-28
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-1--1
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-221-23
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ121-4
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-23-5
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--2-2
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-21-3
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-10--10
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7--7
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-1--1
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-11--11
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-1--1
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7--7
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.78--15
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-1--1
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ77--14
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.34--7
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-2--2
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ32--5
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.134--35
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-16--16
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ118--19
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-910-19
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-44-8
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-32-5
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-24-6
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13--4
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.312510-66
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า18103-31
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12147-33
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.215--17
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ213--15
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-53-8
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-53-8
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-53-8
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-1--1
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-43-7
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-1--1
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.75--12
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ75--12
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.24--6
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-1--1
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23--5
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1318-22
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า--1-1
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1214-17
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-13-4
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.8104-22
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า--1-1
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ8101-19
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--2-2
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.161-8
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-31-4
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13--4
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.81420-42
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-26-8
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ7106-23
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ128-11
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.813--21
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-3--3
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ89--17
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-43-7
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-1--1
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-22-4
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-2
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-1--1
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11--2
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า1---1
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1219-31
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-1--1
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1187-26
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-22-4
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.163622-74
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า1---1
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ153221-68
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-41-5
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.6316286-311
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-23-5
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ407452-166
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ238631-140
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-1--1
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3118-22
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-1--1
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ197-17
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ211-4
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.112--13
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า1---1
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-12--12
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.231-6
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23--5
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7--7
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-3--3
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.289-19
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-13-4
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ173-11
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1-3-4
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-21-3
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-2
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.210--12
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-1--1
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ26--8
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2022--42
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2022--42
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.17144--161
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-5--5
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14119--133
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ320--23
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-9--9
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-9--9
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.48--12
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ48--12
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-22-4
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-12-3
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.17--8
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-1--1
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ16--7
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.18--9
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.814--22
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ38--11
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ56--11
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-66-12
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-32-5
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-34-7
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1043--53
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-1--1
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ310--13
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ732--39
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--3
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-1--1
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.144--45
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-1--1
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ128--29
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-15--15
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-51-6
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-2
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.513--18
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ511--16
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.16--7
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ16--7
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.15--6
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-2--2
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.113--14
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-4--4
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ16--7
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.310--13
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ38--11
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1723--40
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า21--3
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1522--37
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.112--13
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ110--11
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4104-18
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เดินเท้า-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ492-15
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-12-3
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1จักรยานยืมเรียน-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----


ถนนอุดร - เลย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Version.2022.2.KAOPUNHOT