จำนวนนักเรียน จำแนกตามการนับถือศาสนา


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,11511,5932,254-16,962
พุทธ3,10711,5552,246-16,908
อิสลาม3326-41
คริสต์332-8
ซิกส์-----
พราหมณ์/ฮินดู-2--2
อื่นๆ21--3
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด90305116-511
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ90303115-508
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-21-3
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3479--113
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ3479--113
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด446851-163
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ446851-163
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด4181--122
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ4181--122
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด4788--135
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ4788--135
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2394--117
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ2394--117
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด35180117-332
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ35180117-332
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2021294-326
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ2021194-325
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-1--1
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2151--72
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ2151--72
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด417--21
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ417--21
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2462--86
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ2462--86
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด51141104-296
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ51141104-296
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1992--111
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ1992--111
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2161--82
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ2161--82
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด47172--219
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ47172--219
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1342--55
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ1341--54
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-1--1
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด9030184-475
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ9030083-473
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-11-2
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด24119--143
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ24119--143
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด15113--128
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ15113--128
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1136--47
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ1136--47
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด18221119-358
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ18220119-357
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-1--1
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด39106--145
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ39106--145
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด162928--1,090
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ161926--1,087
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-2--2
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ1---1
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด23117--140
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ23117--140
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด58143--201
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ58143--201
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3217171-274
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ3217171-274
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด4312638-207
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ4312538-206
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-1--1
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด4012643-209
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ4012543-208
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-1--1
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด35150--185
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ35150--185
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1988--107
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ1988--107
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1563--78
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ1563--78
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1044--54
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ1044--54
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1765--82
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ1765--82
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1033--43
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ1033--43
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด823--31
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ722--29
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-1--1
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ1---1
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด61149--210
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ61148--209
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-1--1
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด23108--131
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ23108--131
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3150--81
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ3150--81
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด769--76
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ769--76
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3210531-168
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ3210530-167
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม--1-1
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1147--58
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ1147--58
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด628--34
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ628--34
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3610767-210
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ3610667-209
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-1--1
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1548--63
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ1448--62
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์1---1
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด215843-122
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ215843-122
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด278659-172
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ278659-172
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด830--38
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ830--38
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด59148--207
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ59148--207
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1572--87
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ1572--87
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด23108--131
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ23107--130
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-1--1
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด289657-181
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ289657-181
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด358323-141
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ358323-141
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3374--107
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ3374--107
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด4514061-246
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ4513961-245
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-1--1
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด5418383-320
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ5418183-318
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-2--2
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด55203113-371
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ55203113-371
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1566--81
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ1566--81
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด7017270-312
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ7017270-312
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2210527-154
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ2210527-154
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3887--125
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ3887--125
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1159--70
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ1158--69
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-1--1
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3115975-265
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ3115975-265
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1277--89
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ1277--89
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด59213104-376
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ59210104-373
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-3--3
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด164559262-985
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ164559260-983
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์--2-2
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1971--90
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ1971--90
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3311956-208
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ3311855-206
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-11-2
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2496--120
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ2496--120
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด245531-110
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ245531-110
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1034--44
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ1034--44
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1257--69
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ1257--69
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2045--65
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ1944--63
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-1--1
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์1---1
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด4414666-256
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ4414565-254
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-11-2
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด285920-107
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ285919-106
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม--1-1
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด33114--147
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ33114--147
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2042--62
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ2041--61
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-1--1
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด62379--441
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ61378--439
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม11--2
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1852--70
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ1851--69
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-1--1
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด28121--149
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ28121--149
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด412--16
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ412--16
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด115031-92
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ105031-91
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม1---1
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1354--67
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ1354--67
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1959--78
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ1859--77
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์1---1
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด40115--155
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ40115--155
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด632--38
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ631--37
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-1--1
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด42154--196
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ42154--196
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด3911763-219
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ3911563-217
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-1--1
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-1--1
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด29121--150
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ29121--150
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2259--81
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ2259--81
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด848--56
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ847--55
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-1--1
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด1373--86
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ1271--83
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม12--3
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด16152--168
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ16152--168
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด178326-126
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ178326-126
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด2893--121
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ2893--121
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด220--22
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ220--22
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด961--70
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ961--70
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด28109--137
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ28109--137
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด18111--129
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ18110--128
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-1--1
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด325--28
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ325--28
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด34114--148
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ34113--147
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-1--1
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด45182--227
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ45181--226
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-1--1
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนทั้งหมด4415249-245
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พุทธ4415049-243
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อิสลาม-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1คริสต์-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ซิกส์-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1พราหมณ์/ฮินดู-2--2
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่นๆ-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1ข้อมูลผิดปกติ-----
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อายุนอกเกณฑ์-----


ถนนอุดร - เลย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Version.2022.2.KAOPUNHOT