ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกวุฒิการศึกษา
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีอนุปริญญาหรือเทียบเท่าต่ำกว่าอนุปริญญารวม
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางกุดดินจี่ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1001001
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางกุดดินจี่ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1101002
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางกุดดินจี่ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1000000
39020004 บ้านอาบช้างนากลางกุดดินจี่ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1005207
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางกุดดินจี่ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1001001
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางกุดดินจี่ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1202004
39020007 กุดแห่วิทยานากลางกุดแห่ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1002002
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางกุดแห่ศูนย์เครือข่ายนากลาง 100110011
39020009 บ้านสนามชัยนากลางกุดแห่ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1001001
39020010 บ้านนาสมใจนากลางเก่ากลอยศูนย์เครือข่ายนากลาง 1100001
39020011 บ้านยางชุมนากลางเก่ากลอยศูนย์เครือข่ายนากลาง 1002002
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางเก่ากลอยศูนย์เครือข่ายนากลาง 100101011
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางเก่ากลอยศูนย์เครือข่ายนากลาง 1001203
39020014 บ้านหนองแสงนากลางเก่ากลอยศูนย์เครือข่ายนากลาง 1001001
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางเก่ากลอยศูนย์เครือข่ายนากลาง 1200002
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางดงสวรรค์ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1000101
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางดงสวรรค์ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1300003
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางดงสวรรค์ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1004206
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางด่านช้างศูนย์เครือข่ายนากลาง 1107109
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางด่านช้างศูนย์เครือข่ายนากลาง 1001001
39020021 บ้านหนองด่านนากลางด่านช้างศูนย์เครือข่ายนากลาง 1102003
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1201003
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 110170018
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1006107
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางโนนเมืองศูนย์เครือข่ายนากลาง 1006107
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางโนนเมืองศูนย์เครือข่ายนากลาง 100103013
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางโนนเมืองศูนย์เครือข่ายนากลาง 1107008
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางโนนเมืองศูนย์เครือข่ายนากลาง 1101002
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางฝั่งแดงศูนย์เครือข่ายนากลาง 1000000
39020031 บ้านก่านนากลางฝั่งแดงศูนย์เครือข่ายนากลาง 1000000
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางฝั่งแดงศูนย์เครือข่ายนากลาง 1004004
39020033 บ้านโนนงามนากลางฝั่งแดงศูนย์เครือข่ายนากลาง 1002002
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางฝั่งแดงศูนย์เครือข่ายนากลาง 1003104
39020036 บ้านโนนตาลนากลางฝั่งแดงศูนย์เครือข่ายนากลาง 1003003
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางฝั่งแดงศูนย์เครือข่ายนากลาง 1101002
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางฝั่งแดงศูนย์เครือข่ายนากลาง 1003003
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางอุทัยสวรรค์ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1103105
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางอุทัยสวรรค์ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1000101
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางอุทัยสวรรค์ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1001001
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางอุทัยสวรรค์ศูนย์เครือข่ายนากลาง 100102012
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางอุทัยสวรรค์ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1101002
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางอุทัยสวรรค์ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1001001
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหากุดผึ้งศูนย์เครือข่ายนากลาง 1100001
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหากุดผึ้งศูนย์เครือข่ายนากลาง 1000000
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหากุดผึ้งศูนย์เครือข่ายนากลาง 1001001
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหากุดผึ้งศูนย์เครือข่ายนากลาง 1001102
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาดงมะไฟศูนย์เครือข่ายนากลาง 1000000
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาดงมะไฟศูนย์เครือข่ายนากลาง 1002103
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาดงมะไฟศูนย์เครือข่ายนากลาง 1103004
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาดงมะไฟศูนย์เครือข่ายนากลาง 1100001
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาดงมะไฟศูนย์เครือข่ายนากลาง 1100001
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหานาด่านศูนย์เครือข่ายนากลาง 1006208
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหานาด่านศูนย์เครือข่ายนากลาง 1003104
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหานาด่านศูนย์เครือข่ายนากลาง 1101013
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหานาด่านศูนย์เครือข่ายนากลาง 12062010
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหานาดีศูนย์เครือข่ายนากลาง 1006208
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหานาดีศูนย์เครือข่ายนากลาง 1003205
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหานาดีศูนย์เครือข่ายนากลาง 1103004
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหานาดีศูนย์เครือข่ายนากลาง 1104218
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหานาดีศูนย์เครือข่ายนากลาง 1001001
39020064 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา สาขาซำภูทองสุวรรณคูหานาสีศูนย์เครือข่ายนากลาง 1000000
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหานาสีศูนย์เครือข่ายนากลาง 1003003
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหานาสีศูนย์เครือข่ายนากลาง 1100001
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหานาสีศูนย์เครือข่ายนากลาง 1002002
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหานาสีศูนย์เครือข่ายนากลาง 1002002
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาบ้านโคกศูนย์เครือข่ายนากลาง 1000101
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาบ้านโคกศูนย์เครือข่ายนากลาง 1001203
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาบ้านโคกศูนย์เครือข่ายนากลาง 1000000
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาบ้านโคกศูนย์เครือข่ายนากลาง 1004105
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาบ้านโคกศูนย์เครือข่ายนากลาง 1101002
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาบ้านโคกศูนย์เครือข่ายนากลาง 1100001
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาบ้านโคกศูนย์เครือข่ายนากลาง 1001001
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาบ้านโคกศูนย์เครือข่ายนากลาง 1001001
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาบุญทันศูนย์เครือข่ายนากลาง 119000120
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาบุญทันศูนย์เครือข่ายนากลาง 1001001
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาบุญทันศูนย์เครือข่ายนากลาง 1000101
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหากุดผึ้งศูนย์เครือข่ายนากลาง 1003003
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1001001
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1002002
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังเทพคีรีศูนย์เครือข่ายนากลาง 1100001
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังเทพคีรีศูนย์เครือข่ายนากลาง 1100001
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังเทพคีรีศูนย์เครือข่ายนากลาง 1006208
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังนาแกศูนย์เครือข่ายนากลาง 1000000
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังนาแกศูนย์เครือข่ายนากลาง 1001001
39020088 บ้านหนองค้อนาวังนาแกศูนย์เครือข่ายนากลาง 1003003
39020089 บ้านผาเวียงนาวังนาแกศูนย์เครือข่ายนากลาง 1000000
39020090 บ้านนาแกนาวังนาแกศูนย์เครือข่ายนากลาง 1004004
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังนาเหล่าศูนย์เครือข่ายนากลาง 110103014
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังนาเหล่าศูนย์เครือข่ายนากลาง 1200002
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังนาเหล่าศูนย์เครือข่ายนากลาง 1104106
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังนาเหล่าศูนย์เครือข่ายนากลาง 1001001
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังนาเหล่าศูนย์เครือข่ายนากลาง 1100001
39020096 บ้านนากลางนาวังนาเหล่าศูนย์เครือข่ายนากลาง 1100001
39020097 บ้านวังสำราญนาวังวังทองศูนย์เครือข่ายนากลาง 1014106
39020098 บ้านผาวังนาวังวังทองศูนย์เครือข่ายนากลาง 11081111
39020099 บ้านโคกสง่านาวังวังทองศูนย์เครือข่ายนากลาง 1100001
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังวังทองศูนย์เครือข่ายนากลาง 1003003
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังวังทองศูนย์เครือข่ายนากลาง 1004206
39020102 บ้านนาเจริญนาวังวังทองศูนย์เครือข่ายนากลาง 12080010
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังวังทองศูนย์เครือข่ายนากลาง 1003003
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังวังปลาป้อมศูนย์เครือข่ายนากลาง 1001001
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังวังปลาป้อมศูนย์เครือข่ายนากลาง 1000000
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังวังปลาป้อมศูนย์เครือข่ายนากลาง 1103206
ถนนอุดร - เลย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Version.2022.2.KAOPUNHOT