ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
บ้านก่าน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39020031
PERCODE 6 หลัก760096
กระทรวง 10 หลัก1039760096
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านก่าน
ชื่อ (อังกฤษ)bankan
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านก่าน
ตำบลฝั่งแดง
อำเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์807920715
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.2564954
Longitude
102.2258081

KM.

นาย ซอ วาดวงษ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กุลจิรา นันดี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
นาง เดือนรุ่ง ทูลธรรม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว รุ่งอรุณ นาเสงี่ยม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง บันดาลจิต สอนจันทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กัลทรี เจนชัย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง กองมณี โลกายุทธ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุพัตรา อัศวภูมิ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ณัฐกิตติ์ นันดี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุภาวดี สมณะคีรี
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สกุลรัตน์ เดชสิมมา
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ทัศนีย์ แสงสุดตา
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน