จำนวนนักเรียน จบ ป.6 ศึกษาต่อจำแนกตามเพศ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำปีการศึกษา 2565-1

ประเภท ชาย หญิง รวม
นักเรียนจบทั้งหมด--1,011
โรงเรียนเดิม--341
โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--608
โรงเรียนสังกัดเอกชน--12
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ--13
กศน.--2
อื่น ๆ--35
โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทชายหญิงรวม
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--24
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม--22
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020001 บ้านกุดดินจี่นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--10
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--9
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ--1
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020002 บ้านหม่านศรีทองวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--7
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม--6
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน--1
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020003 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--3
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020004 บ้านอาบช้างนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--6
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ--2
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020005 บ้านโนนสว่างบวรวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--10
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--10
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020006 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--17
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม--13
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020007 กุดแห่วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--16
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม--15
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ--1
39020008 บ้านป่าแดงงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--1
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ--1
39020009 บ้านสนามชัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด---
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020010 บ้านนาสมใจนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--7
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--7
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020011 บ้านยางชุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--19
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม--18
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน--1
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020012 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--9
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--6
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ--3
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020013 บ้านหนองแวงคำนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--7
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--7
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020014 บ้านหนองแสงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--17
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--16
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน--1
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020015 บ้านขอบเหล็กนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--1
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--1
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020016 ห้วยหานประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--23
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม--15
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--7
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน--1
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020017 ดงสวรรค์วิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--14
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--12
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.--1
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ--1
39020018 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--14
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--14
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020019 บ้านโป่งแคศรีถาวรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--2
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ--2
39020020 บ้านหนองเอี่ยนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--28
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม--26
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020021 บ้านหนองด่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--18
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--18
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020022 บ้านหนองบัวคำแสนนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--95
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--94
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน--1
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020023 บ้านกกค้อกกโพธิ์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--11
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--10
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ--1
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020024 นครชัยประชาสรรค์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--11
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--11
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020025 บ้านโนนไหมโนนศิลานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--16
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม--14
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020026 บ้านโนนเมืองนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--7
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม--4
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020027 บ้านภูพระโนนผักหวานนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--9
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม--6
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020029 บ้านโนนม่วงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--10
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--10
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020030 บ้านแสงดาวโนนธาตุนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--8
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--8
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020031 บ้านก่านนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--3
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020032 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยานากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--1
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--1
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020033 บ้านโนนงามนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--6
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--6
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020034 บ้านซำเสี้ยวนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--2
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020036 บ้านโนนตาลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--5
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--5
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020037 บ้านนาหนองทุ่มนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--5
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน--1
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ--1
39020038 บ้านฝั่งแดงนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--4
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020039 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--7
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--7
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020040 บ้านท่าอุทัยนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--11
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--11
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020041 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--6
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม--5
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--1
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020042 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--1
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน--1
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020044 หนองด้วงวังประทุมนากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด---
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020045 ซำขอนแก่นวิทย์นากลางศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--10
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม--8
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--1
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน--1
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020046 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--9
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--8
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ--1
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020047 ยูงทองวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--9
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม--9
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020048 บ้านกุดผึ้งสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--9
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม--6
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020049 บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--1
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--1
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020050 โนนสง่าราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--18
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--15
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ--3
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020051 บ้านดงมะไฟสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--3
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020052 บ้านนาไร่สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--8
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--8
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020053 บ้านวังหินซาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--13
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม--13
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020054 บ้านผาซ่อนโชคชัยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--7
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม--5
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--1
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน--1
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020055 บ้านกุดฮูสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--4
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--1
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน--3
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020056 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--8
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม--7
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--1
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020057 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--16
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม--14
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020058 บ้านนาด่านสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--14
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม--14
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020059 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--8
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--7
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ--1
39020060 บ้านโนนงามวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--17
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม--15
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020061 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--10
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม--8
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020062 บ้านวิจิตรพัฒนาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--8
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--8
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020063 บ้านโนนสำราญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--5
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--5
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020065 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--11
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม--7
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ--1
39020066 บ้านโนนสมบูรณ์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--12
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--11
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ--1
39020067 บ้านนาสีสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--17
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม--17
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020068 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--36
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม--36
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020069 บ้านโคกทุ่งน้อยสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--5
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--5
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020070 โนนอุดมศึกษาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--7
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม--6
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--1
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020071 โนนปอแดงวิทยาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--8
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--8
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020072 บ้านต่างแคนสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--5
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม--5
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020073 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์สุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด---
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020074 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--4
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020075 บ้านนาโมงสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--2
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020076 บ้านต้องสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--5
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม--5
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020077 บ้านโคกนกสาริกาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--8
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม--7
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--1
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020078 บ้านคลองเจริญสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--12
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--11
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ--1
39020079 บ้านบุญทันสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--5
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--5
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020080 หนองเหลืองขามนครสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--36
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--36
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020081 อนุบาลสุวรรณคูหาสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--4
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ--1
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020082 นาโกทรายทองวิทยาคมสุวรรณคูหาศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--11
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--11
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020083 ชุมชนโปร่งวังม่วงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--1
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--1
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020084 บ้านภูเขาวงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--4
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม--2
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020085 เทพคีรีพิทยาคมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--2
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020086 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--3
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020087 บ้านนาส้มโฮงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--8
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--8
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020088 บ้านหนองค้อนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--3
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020089 บ้านผาเวียงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--16
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--16
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020090 บ้านนาแกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--8
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม--5
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020091 บ้านโคกนาเหล่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--20
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ--20
39020092 บ้านโคกกะทอนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--5
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ--5
39020093 บ้านนาสมนึกนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--5
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--5
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020094 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--7
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--7
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020095 เกษตรนาสมหวังสามัคคีนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--19
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--19
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020096 บ้านนากลางนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--4
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม--1
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020097 บ้านวังสำราญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--12
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--11
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.--1
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020098 บ้านผาวังนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด---
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020099 บ้านโคกสง่านาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--3
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--2
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ--1
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020100 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--8
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--8
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020101 บ้านไทยนิยมนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--7
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--7
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020102 บ้านนาเจริญนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--4
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--4
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020103 บ้านนาสุรินทร์นาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--13
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--13
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020104 บ้านโคกหนองบัวนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--13
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม---
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--13
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020105 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างนาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1นักเรียนจบทั้งหมด--10
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนเดิม--7
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.--3
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนสังกัดเอกชน---
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1กศน.---
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1อื่น ๆ---
39020106 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษานาวังศูนย์เครือข่ายนากลาง 1โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---


ถนนอุดร - เลย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Version.2022.2.KAOPUNHOT