ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 

ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2561 46.03 23.72 32.46 25.27 31.87
2562 49.39 3.36 21.19 -2.53 28.85 -3.61 27.80 2.53 31.81 -0.06
2563 49.18 -0.21 22.36 1.17 29.42 0.57 27.02 -0.78 32.00 0.19
ถนนอุดร - เลย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Version.2022.2.KAOPUNHOT