ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

62

เพศชาย 21 /34%
เพศหญิง 41 /66%

ในโรงเรียน

796

เพศชาย 241 /30%
เพศหญิง 555 /70%

ในสำนักงาน

67

ศึกษานิเทศก์16 /24%
ผู้อำนวยการกลุ่ม10 /15%
เจ้าหน้าที่ธุรการ10 /15%
เจ้าพนักงานธุรการ7 /10%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /4%
ยาม3 /4%
นักวิชาการศึกษา3 /4%
นักทรัพยากรบุคคล2 /3%
แม่บ้าน2 /3%
นักวิชาการพัสดุ2 /3%
นักวิชาการเงินและบัญชี2 /3%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%
พนักงานพิมพ์ดีด1 /1%
ช่างไม้1 /1%
ช่างไฟฟ้า1 /1%
ช่างปูน1 /1%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /1%
พนักงานราชการ1 /1%

ในโรงเรียน

1,108

ครู670 /60%
ครูผู้ช่วย96 /9%
ผู้อำนวยการโรงเรียน95 /9%
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)75 /7%
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)52 /5%
ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)40 /4%
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)25 /2%
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)19 /2%
ลูกจ้างประจำ(อื่นๆ)13 /1%
พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)10 /1%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน9 /1%
ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)2 /0%
1 /0%
จนท.สกสค.หนองบัวลำภู1 /0%

ในสำนักงาน

67

ชำนาญการพิเศษ25 /37%
ไม่มีวิทยฐานะ19 /28%
เชี่ยวชาญพิเศษ9 /13%
ชำนาญการ6 /9%
ปฏิบัติงาน4 /6%
3 /4%
ชำนาญงาน1 /1%

ในโรงเรียน

1,108

ไม่มีวิทยฐานะ423 /38%
ชำนาญการพิเศษ287 /26%
268 /24%
เชี่ยวชาญพิเศษ61 /6%
ชำนาญการ60 /5%
ปฏิบัติงาน5 /0%
ชำนาญงาน2 /0%
1 /0%
เชี่ยวชาญ1 /0%

ในสำนักงาน

67

ปริญญาโท27 /40%
ปริญญาตรี21 /31%
ต่ำกว่าอนุปริญญา8 /12%
ปริญญาเอก5 /7%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า3 /4%
3 /4%

ในโรงเรียน

1,108

ปริญญาตรี540 /49%
268 /24%
ปริญญาโท209 /19%
ปริญญาเอก58 /5%
ต่ำกว่าอนุปริญญา22 /2%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า10 /1%
1 /0%

ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา
ถนนอุดร - เลย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Version.2022.2.KAOPUNHOT