ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

75

เพศชาย 27 /36%
เพศหญิง 48 /64%

ในโรงเรียน

833

เพศชาย 243 /29%
เพศหญิง 590 /71%

ในสำนักงาน

80

ศึกษานิเทศก์17 /21%
เจ้าหน้าที่ธุรการ13 /16%
ผู้อำนวยการกลุ่ม10 /13%
นักวิชาการเงินและบัญชี5 /6%
เจ้าพนักงานธุรการ5 /6%
นักทรัพยากรบุคคล4 /5%
พนักงานราชการ4 /5%
นักวิชาการศึกษา3 /4%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /4%
แม่บ้าน2 /3%
ยาม2 /3%
นักวิชาการพัสดุ2 /3%
ช่างไฟฟ้า1 /1%
ช่างปูน1 /1%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /1%
นักการภารโรง1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%
นิติกร1 /1%
นักประชาสัมพันธ์1 /1%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน1 /1%
นักวิชาการคอมพิวเตอร์1 /1%
ช่างไม้1 /1%

ในโรงเรียน

1,124

ครู675 /60%
ครูผู้ช่วย106 /9%
ผู้อำนวยการโรงเรียน98 /9%
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)67 /6%
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)58 /5%
ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)37 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)26 /2%
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)23 /2%
ลูกจ้างประจำ(อื่นๆ)11 /1%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน9 /1%
พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)8 /1%
ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)3 /0%
1 /0%
จนท.สกสค.หนองบัวลำภู1 /0%
ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)1 /0%

ในสำนักงาน

80

ชำนาญการพิเศษ27 /34%
ไม่มีวิทยฐานะ24 /30%
เชี่ยวชาญพิเศษ13 /16%
ชำนาญการ7 /9%
ปฏิบัติงาน5 /6%
3 /4%
ชำนาญงาน1 /1%

ในโรงเรียน

1,124

ไม่มีวิทยฐานะ451 /40%
ชำนาญการพิเศษ285 /25%
249 /22%
ชำนาญการ64 /6%
เชี่ยวชาญพิเศษ58 /5%
ปฏิบัติงาน14 /1%
1 /0%
เชี่ยวชาญ1 /0%
ชำนาญงาน1 /0%

ในสำนักงาน

80

ปริญญาโท34 /43%
ปริญญาตรี25 /31%
ต่ำกว่าอนุปริญญา8 /10%
ปริญญาเอก7 /9%
3 /4%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า3 /4%

ในโรงเรียน

1,124

ปริญญาตรี573 /51%
249 /22%
ปริญญาโท214 /19%
ปริญญาเอก55 /5%
ต่ำกว่าอนุปริญญา23 /2%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า9 /1%
1 /0%

ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา
ถนนอุดร - เลย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Version.2023.1.KAOPUNHOT