ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39020003
PERCODE 6 หลัก760087
กระทรวง 10 หลัก1039760087
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)Nongtae Suksaprachasan
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองแต้
ตำบลกุดดินจี่
อำเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42109852
อีเมล์แอดเดรสlaracha2015@hotmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1039760087
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.3440351
Longitude
102.2913483

KM.

นาง ธัญญลักษณ์ ศิริสุทธ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2576
. โรงเรียน หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2626
จ่าสิบโท บัวทอง จันปัญญา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พัชรินทร์ ขันขวา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นางสาว เกียรติสุดา สุวรรณสน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นางสาว ชรินรัตน์ ดาวษาวะ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นางสาว กรรณิการ์ ชูชื่น
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ครู)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นางสาว พรณัชฌา สุขสวัสดิ์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2585
นางสาว เบญจพร วะจีภูมิ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน