ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
บ้านหนองด่าน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39020021
PERCODE 6 หลัก760121
กระทรวง 10 หลัก1039760121
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองด่าน
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongdan
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองด่าน
ตำบลด่านช้าง
อำเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42364254
อีเมล์แอดเดรสnb2_nongdan@hotmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.287619517
Longitude
102.167448073

KM.

นาย กิตติวิทย์ เครือเพียกุล
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นางสาว ธิดารัตน์ โคตรมณี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
ว่าที่ร้อยตรี สิทธิพงษ์ สิงห์น้อย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พิรัญญา นากรณ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พัตราภรณ์ เทพศิริ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2626
นาย ศิวปัญญ์ วันประเสริฐ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ศุภรัตน์ พลประเสริฐ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อรวรรณ มีเบ้า
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เยาวลักษณ์ คชรักษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เอื้อมพร ภูบุญปลูก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย วีระศักดิ์ จิตะรักษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ปาริชาติ วัฒนากลาง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง กรรณิกา วิชัยวงค์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง วิไลวรรณ คำมูล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ชลธิดา ยงลา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
นางสาว ณัฐพัชร์ ปภัสร์ชยกุล
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อมรรัตน์ เทอมภูเขียว
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุดาดวง ประวัติศรี
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สิริยาภรณ์ จันดาลี
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ไอลดา พันธุ์โอภาส
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน