ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
บ้านหนองบัวคำแสน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39020022
PERCODE 6 หลัก760107
กระทรวง 10 หลัก1039760107
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัวคำแสน
ชื่อ (อังกฤษ)Nongbuakhamsaen School
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านภูน้อย
ตำบลนากลาง
อำเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-4235-9074
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.3077748585
Longitude
102.185951749

KM.

นาย วิชิต ดอนมงคล
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2579
นาย สุวิทย์ ฤทธิ์แผลง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สมผล คลังมารินทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ดุษฎี สอางจิตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2585
นาง รัชนีกร จะเรียมพันธ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จุฑารัตน์ ภูนาโคก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เจือจันทร์ นีละมนต์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นาง อัญชลี เพชรวิเศษอุดม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อรอนงค์ วงษ์ภักดี
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นางสาว รัฐยา สุแดงน้อย
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นางสาว วราภรณ์ ปิ่นคำ
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ภิญโญ ไชยดา
ตำแหน่งลูกจ้างประจำ(อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุทธิลักษณ์ ศรีวงษ์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย โชคชัย ศรีชมภู
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน