ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
บ้านฝั่งแดง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39020038
PERCODE 6 หลัก760094
กระทรวง 10 หลัก1039760094
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านฝั่งแดง
ชื่อ (อังกฤษ)banfungdaeng
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้านบ้านศรีวิไล
ตำบลฝั่งแดง
อำเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์www.nb2.go.th/fungdang
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.2660195
Longitude
102.2215545

KM.

นาย สมพร เกตุแก้ว
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2570
นาง เสาวนีย์ บู่แก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง วาสนา เชื้ออุ่น
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง หทัยรัตน์ อนุรักษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุจิตรา บุญหลง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย กิตติ บุญหลง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สมพักตร์ ทารส
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นาง ชุลี ไสยสัตย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
นาง วรรณภา พันดวง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ไพริน พรมดี
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2593
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน