ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
บ้านวังหินซา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39020053
PERCODE 6 หลัก760232
กระทรวง 10 หลัก1039760232
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังหินซา
ชื่อ (อังกฤษ)wunghinza
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านวังหินซา
ตำบลดงมะไฟ
อำเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39270
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสwunghinza001@gmail.com
เว็บไซต์http://113.53.226.93/~wunghinza/web/index.php
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.614772765
Longitude
102.24220904

KM.

นาง ดารารายณ์ พรหมพื้น
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
นาย นันทวัฒน์ จันทีเทศ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว รุ่งนภา มาตรตา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อัจฌิมา หอมพรหมมา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง นภาพร คำสีโห
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุบิน บุตรโคตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นางสาว พัทรีย์ จวงโส
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ไพรวัลย์ หาญเสมอ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย วุฒิไกร โพธิวงษ์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2626
นาง ถาวร โสรส
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เยาวภา ศาลา
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน