ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
บ้านโนนสมบูรณ์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39020066
PERCODE 6 หลัก760226
กระทรวง 10 หลัก1039760226
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสมบูรณ์
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonsomboon
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนสมบูรณ์
ตำบลนาสี
อำเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39270
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0 4237 2287
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.6009438056
Longitude
102.278910673

KM.

นาย ธราดล ทันตาหะ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2626
นาย วุฒิชัย กรมแสนพิมพ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สินีรัชต์ สุทธิแพทย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ผกา พลโยธา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว แสงจันทร์ ไชโย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง มลวิภา หงษ์ศิริ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย รัฐพล สุพรรณตา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สุขสันต์ โหลงโหลด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สุจิต ศรีวิชา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว บุษกร ภูสงัด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว บุรินทร์ ประภาวิชา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อภิเชษฐ์ ฟ้าฝน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ณัฐพงษ์ แซ่เอียะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นางสาว จันทร์จิรา เกษมปัญญาวัฒน์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ณิชามล สุพรรณตา
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุภาพร ดั้นนอก
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ครู)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พิชญ์พิสมัย พิมพิสาร
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สุขสรรค์ เทียมทะนง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง พิกุล ศรีธรรมจักร
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
นาย คณิน พลเพชร
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน