ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
บ้านโคกทุ่งน้อย
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39020069
PERCODE 6 หลัก760235
กระทรวง 10 หลัก1039760235
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกทุ่งน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Khok Thung Noi School
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกสอง
ตำบลบ้านโคก
อำเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39270
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42005440
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.5449909
Longitude
102.2105965

KM.

นาย บุญธง ทับจันทร์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นาย ทองใบ ทองทรัพย์
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
ว่าที่ร้อยเอก อาทิตย์ พลมิตร
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ปิยะนุช มิ่งพา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว วานิชฌา แดงนา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ดวงใจ มูลตรีศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง พนิดา จันทะมาตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง นิพร ธาตุแสง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เสาวภา นุสาสนี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ศิริรัตน์ บุญตา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พนิดา เสริมศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย จรูญ ธุยาติโก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นวลจันทร์ สโตว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว รัชฎาพร ชัยบัง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อมรรัตน์ กุลราช
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ธวัช พิมพ์สุวรรณ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง พรประทาน ทับจันทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ไพฑูรย์ จันทนิด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง นุชนาท แก้วนพ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
นาง สุภาณี เพียเทพ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เฉลา เสนา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สวัสดิ์ คำไล่
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง รัตดาพร ทาเทียว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุนิทรา ผิวเหลือง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ทนงศักดิ์ พยุวงศ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย บุญจันทร์ จันทะมาตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง วิรุตร์ กุลเกล้า
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุกัลยา นารี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สิริกานต์ คำทองสุก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2626
นาง ยุภาพร ธรรมฤทธิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นางสาว อัจฉรา ขุนโมกข์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นางสาว ทิพวรรณ แสงโยธา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง นารี แสนเสร็จ
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นาย วันเฉลิม หล้าโนนตุ่น
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ครู)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ชญาพัฏฐ์ มูลตรีศรี
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ครู)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน