ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
บ้านโคกกะทอ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39020092
PERCODE 6 หลัก760323
กระทรวง 10 หลัก1039760323
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกกะทอ
ชื่อ (อังกฤษ)kokgator
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกกะทอ
ตำบลนาเหล่า
อำเภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42950022
อีเมล์แอดเดรสsomsaj2804@0becmail.obec.go.th
เว็บไซต์http://202.143.164.92/~kokkator
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.338595
Longitude
102.0698033

KM.

นาง ฐิติพร จันทร์ลอย
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นาง เอ็มอร สิมทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ประภาพร พิมคีรี
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน