ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
บ้านไทยนิยม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39020101
PERCODE 6 หลัก760324
กระทรวง 10 หลัก1039760324
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไทยนิยม
ชื่อ (อังกฤษ)Thainiyom school
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านไทยนิยม
ตำบลวังทอง
อำเภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์084-0285951
อีเมล์แอดเดรสthainiyom@hotmail.com
เว็บไซต์Thainiyom.schoolnet
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.3270215799
Longitude
102.058394154

KM.

นาย อุทัย ทองอาจ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นาง จิรภา ดวงเศษวงศ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นาง รัตนกาล สินทร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2585
นางสาว นริศรา ปลาเขียว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นางสาว สุภาพร ซ้องวารินทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นางสาว ศรัญญา บุตรโพธิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ยุพาวดี บุบพาที
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2625
นาย สำรอง นันจินดา
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน