ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๒
บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39020105
PERCODE 6 หลัก760307
กระทรวง 10 หลัก1039760307
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง
ชื่อ (อังกฤษ)Kongsaoadnonghungchang School
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกสะอาด
ตำบลวังปลาป้อม
อำเภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42950030
อีเมล์แอดเดรสkrukan82@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.4121192
Longitude
102.0189981

KM.

นาย คำปน ศรีนาม
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2626
นาง ศุภาลักษณ์ สมจิตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ทัศนีย์ ราชำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ธีระพงค์ โคระดา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สงค์การ สุทธวงค์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ปรียานุช ศรีบุรินทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง นรนาถ ปะวะลัง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ไพรศรี ศรีนาม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ธรณินทร์ จันทาซื่อ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว วันเพ็ญ นาหัวหิน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ลักขณา แสนกิตตะ
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง จีรวรรณ ศรีสุขจิตร์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2587
นาง บุษดี แสนหอม
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ภัสดร สังวงค์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน