แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .

ชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
39020001 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ กุดดินจี่นากลาง
39020002 โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา กุดดินจี่นากลาง
39020003 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ กุดดินจี่นากลาง
39020004 โรงเรียนบ้านอาบช้าง กุดดินจี่นากลาง
39020005 โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา กุดดินจี่นากลาง
39020006 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา กุดดินจี่นากลาง
39020007 โรงเรียนกุดแห่วิทยา กุดแห่นากลาง
39020008 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม กุดแห่นากลาง
39020009 โรงเรียนบ้านสนามชัย กุดแห่นากลาง
39020010 โรงเรียนบ้านนาสมใจ เก่ากลอยนากลาง
39020011 โรงเรียนบ้านยางชุม เก่ากลอยนากลาง
39020012 โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ เก่ากลอยนากลาง
39020013 โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ เก่ากลอยนากลาง
39020014 โรงเรียนบ้านหนองแสง เก่ากลอยนากลาง
39020015 โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก เก่ากลอยนากลาง
39020016 โรงเรียนห้วยหานประชาสรรค์ ดงสวรรค์นากลาง
39020017 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ดงสวรรค์นากลาง
39020018 โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา ดงสวรรค์นากลาง
39020019 โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร ด่านช้างนากลาง
39020020 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน ด่านช้างนากลาง
39020021 โรงเรียนบ้านหนองด่าน ด่านช้างนากลาง
39020022 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน นากลางนากลาง
39020023 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ นากลางนากลาง
39020024 โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ นากลางนากลาง
39020025 โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา โนนเมืองนากลาง
39020026 โรงเรียนบ้านโนนเมือง โนนเมืองนากลาง
39020027 โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน โนนเมืองนากลาง
39020029 โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนเมืองนากลาง
39020030 โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ ฝั่งแดงนากลาง
39020031 โรงเรียนบ้านก่าน ฝั่งแดงนากลาง
39020032 โรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา ฝั่งแดงนากลาง
39020033 โรงเรียนบ้านโนนงาม ฝั่งแดงนากลาง
39020034 โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว ฝั่งแดงนากลาง
39020036 โรงเรียนบ้านโนนตาล ฝั่งแดงนากลาง
39020037 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม ฝั่งแดงนากลาง
39020038 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง ฝั่งแดงนากลาง
39020039 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล อุทัยสวรรค์นากลาง
39020040 โรงเรียนบ้านท่าอุทัย อุทัยสวรรค์นากลาง
39020041 โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ อุทัยสวรรค์นากลาง
39020042 โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร อุทัยสวรรค์นากลาง
39020044 โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม อุทัยสวรรค์นากลาง
39020045 โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ อุทัยสวรรค์นากลาง
39020046 โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย กุดผึ้งสุวรรณคูหา
39020047 โรงเรียนยูงทองวิทยา กุดผึ้งสุวรรณคูหา
39020048 โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง กุดผึ้งสุวรรณคูหา
39020049 โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา กุดผึ้งสุวรรณคูหา
39020050 โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง ดงมะไฟสุวรรณคูหา
39020051 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ดงมะไฟสุวรรณคูหา
39020052 โรงเรียนบ้านนาไร่ ดงมะไฟสุวรรณคูหา
39020053 โรงเรียนบ้านวังหินซา ดงมะไฟสุวรรณคูหา
39020054 โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย ดงมะไฟสุวรรณคูหา
39020055 โรงเรียนบ้านกุดฮู นาด่านสุวรรณคูหา
39020056 โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน นาด่านสุวรรณคูหา
39020057 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา นาด่านสุวรรณคูหา
39020058 โรงเรียนบ้านนาด่าน นาด่านสุวรรณคูหา
39020059 โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี นาดีสุวรรณคูหา
39020060 โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา นาดีสุวรรณคูหา
39020061 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา นาดีสุวรรณคูหา
39020062 โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา นาดีสุวรรณคูหา
39020063 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ นาดีสุวรรณคูหา
39020064 โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา สาขาซำภูทอง นาสีสุวรรณคูหา
39020065 โรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา นาสีสุวรรณคูหา
39020066 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ นาสีสุวรรณคูหา
39020067 โรงเรียนบ้านนาสี นาสีสุวรรณคูหา
39020068 โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา นาสีสุวรรณคูหา
39020069 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย บ้านโคกสุวรรณคูหา
39020070 โรงเรียนโนนอุดมศึกษา บ้านโคกสุวรรณคูหา
39020071 โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา บ้านโคกสุวรรณคูหา
39020072 โรงเรียนบ้านต่างแคน บ้านโคกสุวรรณคูหา
39020073 โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ บ้านโคกสุวรรณคูหา
39020074 โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง บ้านโคกสุวรรณคูหา
39020075 โรงเรียนบ้านนาโมง บ้านโคกสุวรรณคูหา
39020076 โรงเรียนบ้านต้อง บ้านโคกสุวรรณคูหา
39020077 โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา บุญทันสุวรรณคูหา
39020078 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ บุญทันสุวรรณคูหา
39020079 โรงเรียนบ้านบุญทัน บุญทันสุวรรณคูหา
39020080 โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร กุดผึ้งสุวรรณคูหา
39020081 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา สุวรรณคูหาสุวรรณคูหา
39020082 โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม สุวรรณคูหาสุวรรณคูหา
39020083 โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง เทพคีรีนาวัง
39020084 โรงเรียนบ้านภูเขาวง เทพคีรีนาวัง
39020085 โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม เทพคีรีนาวัง
39020086 โรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ นาแกนาวัง
39020087 โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง นาแกนาวัง
39020088 โรงเรียนบ้านหนองค้อ นาแกนาวัง
39020089 โรงเรียนบ้านผาเวียง นาแกนาวัง
39020090 โรงเรียนบ้านนาแก นาแกนาวัง
39020091 โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า นาเหล่านาวัง
39020092 โรงเรียนบ้านโคกกะทอ นาเหล่านาวัง
39020093 โรงเรียนบ้านนาสมนึก นาเหล่านาวัง
39020094 โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ นาเหล่านาวัง
39020095 โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี นาเหล่านาวัง
39020096 โรงเรียนบ้านนากลาง นาเหล่านาวัง
39020097 โรงเรียนบ้านวังสำราญ วังทองนาวัง
39020098 โรงเรียนบ้านผาวัง วังทองนาวัง
39020099 โรงเรียนบ้านโคกสง่า วังทองนาวัง
39020100 โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง วังทองนาวัง
39020101 โรงเรียนบ้านไทยนิยม วังทองนาวัง
39020102 โรงเรียนบ้านนาเจริญ วังทองนาวัง
39020103 โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ วังทองนาวัง
39020104 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว วังปลาป้อมนาวัง
39020105 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง วังปลาป้อมนาวัง
39020106 โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา วังปลาป้อมนาวัง
ถนนอุดร - เลย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Version.2022.2.KAOPUNHOT